โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดระยอง (Wadsakaew School)

โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดระยอง (Wadsakaew School)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านฉาง, 26/09/2014, 21:55, ชม: 1,060 ครั้ง

โรงเรียนวัดสระแก้ว (Wadsakaew School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดสระแก้ว
โรงเรียนวัดสระแก้ว มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัมนาผู้เรียน เพื่อในักเรียนได้พัมนาตนเอง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ตามศักยภาพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ากาย จิตใจ สติปัญญา พัฒนาองค์ความรู้ให้ครบทุกด้าน มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นอย่างมีความสุข และมีความจงรักภัคดีต่อสถาบัน ชาติ ศานา พระมหากษัตริย์ เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดสระแก้ว
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนที่มุ่เน้นพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการพื้นฐานอาชีพ กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี
2. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ให้สะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย
4. จัดระบบประกันคูณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง
5. บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม จากภาคส่วนในชุมชน และท้องถิ่น
6. พัฒนาครูและบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล(ID-plan)
7. สร้างความเข้มแข็มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน และบริการชุมชน

โรงเรียนวัดสระแก้ว

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดสระแก้ว

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว

 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว
ก่อนประถมศึกษา ชาย 42 หญิง 33 รวม 75 ห้อง 3
ประถมศึกษา ชาย 129 หญิง 121 รวม 250 ห้อง 10
มัธยมต้น ชาย 69 หญิง 59 รวม 128 ห้อง 5
รวมทั้งหมด ชาย 240 หญิง 213 รวม 453 ห้อง 18

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดสระแก้ว
จำนวน ชาย 6 คน หญิง 20 คน รวมทั้งหมด 26 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายไพบูลย์ วิทยาคม

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 03/06/2511
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :สำนักท้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดสระแก้ว
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองสระ ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21130
โทรศัพท์ : 038-630030
โทรสาร : 038-96361
อีเมล์ : wsk_sc@hotmail.com
website : data.bopp-obec.info
facebook : โรงเรียนวัดสระแก้ว ระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ