โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ จังหวัดระยอง (chomchonwatsuwanrangsan School)

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ จังหวัดระยอง (chomchonwatsuwanrangsan School)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านฉาง, 26/09/2014, 14:47, ชม: 1,080 ครั้ง

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ (chomchonwatsuwanrangsan School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง จังหวัดระยอง มีพื้นที่จำนวน 12 ไร่ – งาน – ตารางวา เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2503 อาคารต่างๆ ประกอบด้วย อาคารเรียนจำนวน 4 หลัง อาคารประกอบจำนวน 4 หลัง คือ โรงฝึกงาน โรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์ เรือนเพาะชำ อย่างละ 1 หลัง ส้วมจำนวน 5 หลัง บ้านพักครูจำนวน 4 หลัง สนามเด็กเล่น 1 สนาม สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ มีนักเรียนทั้งสิ้น 505 คน จำแนกเป็นชาย 266 คน หญิง 239 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 255 ) มีข้าราชการครู จำนวน 17 คน แยกเป็นชาย 4 คน หญิง 13 คน ลูกจ้างประจำ – คน ครูอัตราจ้าง 4 คน ครูภาษาถิ่น – คน และครูพี่เลี้ยง 2 คน โดยมี นายสมบัติ สะเกศ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

คำขวัญโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์
รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาคุณธรรม

วิสัยทัศน์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ ร่วมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้สู่มาตรฐานการศึกษา ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สืบสานความเป็นไทย ยึดมั่นประชาธิปไตย ใส่ใจคุณภาพชีวิต คิดและทำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์

ตราโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์

 

เป้าประสงค์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์
1.นักเรียนรับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2.ครูมีความสามารถในการทำงานและได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐาน
3.จัดหาอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการให้เพียงพอกับความต้องการ
4.ครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและเห็นความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมไทย
5.ฝึกอาชีพนักเรียนเพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อ
6.จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์
ก่อนประถมศึกษา ชาย 21 หญิง 7 รวม 28 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 187 หญิง 143 รวม 330 ห้อง 12
มัธยมต้น ชาย 62 หญิง 65 รวม 127 ห้อง 5
รวมทั้งหมด ชาย 270 หญิง 215 รวม 485 ห้อง 19

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์
จำนวน ชาย 8 คน หญิง 18 คน รวมทั้งหมด 26 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสมบัติ สะเกศ

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม
รงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ เลขที่ 70 หมู 5 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทรศัพท์.038-695688 โทรสาร.038-695688 email.suwanrangsan@gmail.com
website : http://202.143.190.116/schoolweb/suwanrangson/
Facebook :โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

แผนผังโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม

map โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ