โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม จังหวัดระยอง (watkeereepawanaram school)

โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม จังหวัดระยอง (watkeereepawanaram school)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านฉาง, 26/09/2014, 14:14, ชม: 789 ครั้ง

โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม (watkeereepawanaram school)

โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม
โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีพื้นที่จำนวน 14 ไร่ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ 2502 อาคารต่างๆ ประกอบด้วยอาคารป1ข. ใต้ถุนเตี้ยจำนวน 6 ห้องเรียนและอาคารเรียนแบบคสล. 2 ชั้น ใต้ถุนโล่งจำวนวน 12 ห้องเรียน

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม
“สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาความร่วมมือ ยึดถือคุณธรรม เน้นนำการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งสู่คุณภาพมาตรฐาน”

พันธกิจโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรม
4. พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
5. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนและหลักธรรมาภิบาล เป็นฐาน ในการพัฒนาเป้าหมาย

เป้าหมายโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม
1. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม พร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมมีจิตสาธารณะ
4. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
5. ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร ให้มีความมั่นใจในวิชาชีพ จนเกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความหลากหลาย
7. ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อการพัฒนาคุณภาพและการให้บริการทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม
ก่อนประถมศึกษา ชาย 25 หญิง 16 รวม 41 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 80 หญิง 66 รวม 146 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 105 หญิง 82 รวม 187 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม
จำนวน ชาย 1 คน หญิง 9 คน รวมทั้งหมด 10 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางอรณิชชา วรรณฑาณะ

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม
ที่อยู่ หมู่ที่ 1 บ้านโกรกตะแบก ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21130
โทรศัพท์ : 038-601544
โทรสาร : 038601544
อีเมล์ : keereeschool@hotmail.com
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ