โรงเรียนอนุบาลระยอง (Anubanrayong School.)

โรงเรียนอนุบาลระยอง (Anubanrayong School.)

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 24/09/2014, 23:59, ชม: 7,771 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาลระยอง 

(Anubanrayong School.)

ประวัติโรงเรียนอนุบาลระยอง
โรงเรียนอนุบาลระยอง เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑ โดยอาศัย อาคารเรียน “เกตุเนื่องอุทิศ” ของโรงเรียนสตรีระยอง “บุญศิริบำเพ็ญ” สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๐๖ โรงเรียนได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๓๓ จำนวน ๘ ห้องเรียน ๑ หลัง ในที่ราชพัสดุซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอเมืองระยองเดิม พ.ศ. ๒๕๑๕ กรมสามัญศึกษายกโรงเรียนสตรีระยองให้โรงเรียนอนุบาลระยอง พร้อมอาคารไม้ ๒ ชั้น ๑ หลัง จำนวน ๘ห้องเรียนและอาคารบุญศิริบำเพ็ญชั้นเดียว จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๔ ห้องเรียน จึงทำให้โรงเรียนอนุบาลระยองมีที่ดินเป็น ๒ แปลง รวมเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา
ฝ่ายอนุบาล ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒ ถนนริมน้ำ ตำบล ท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ ๒๑๐๐๐ เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๔๔ ห้องเรียน มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา
ฝ่ายประถม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๗/๕ ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ ๒๑๐๐๐ เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๔๔ ห้องเรียน มีเนื้อที่ ๑๑ ไร่

วิสัยทัศน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง (VISION)
“โรงเรียนอนุบาลระยองมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ภายในปี 2558”
(ANUBANRAYONG SCHOOL IS GOING TO DEVELOPING IN THE QUALITY OF WORLD – CLASS STANDARD SCHOOL IN 2015 )

ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลระยอง
ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ
“ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนแล้ว เป็นผู้ประเสริฐที่สุด”

โรงเรียนอนุบาลระยอง

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนอนุบาลระยอง

ตราโรงเรียนอนุบาลระยอง

 

พันธกิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง (MISSION)
ระดับปฐมวัย
1. พัฒนาเด็กอายุระหว่าง 4 – 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง และสังคม
2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัย
3. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย
4. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
5. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข
6. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน ในการพัฒนาเด็ก

ระดับประถมศึกษา
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ กล่าวคือ
1. มีคุณภาพ จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

เป้าประสงค์ โรงเรียนอนุบาลระยอง (GOALS)
ระดับปฐมวัย
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย
6. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
8. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
10. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
12. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

ระดับประถมศึกษา
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทย และพลโลกดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและแสดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจและยึดหลักความจริง ความถูกต้องในการดำเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด
3. มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
4. ใฝ่เรียนรู้ คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
5. อยู่อย่างเพียงพอ คือ ผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบระมัดระวัง อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วง ตามเป้าหมายที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน
7. รักความเป็นความไทย คือ ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม
8. มีจิตสาธารณะ คือ ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระยอง
ก่อนประถมศึกษา ชาย 412 หญิง 426 รวม 838 ห้อง 22
ประถมศึกษา ชาย 1579 หญิง 1484 รวม 3063 ห้อง 66
รวมทั้งหมด ชาย 1991 หญิง 1910 รวม 3901 ห้อง 88

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลระยอง
จำนวน ชาย 17 คน หญิง 115 คน รวมทั้งหมด 132 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ ดร.รำพึง ชำนาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสมทรง พงษ์วารินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสรพงษ์ จันทร์พราหมณ์

สถานที่ติดต่อโรงเรียนอนุบาลระยอง
775/1 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์. 038-611154 , 038-611159 โทรสาร. 038-618805
email : anuban.ry@gmail.com
website : www.ab-ry.com
facebook : Anubanrayong School.

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ