โรงเรียนบ้านสมานมิตร  จังหวัดระยอง (BANSAMANMIT)

โรงเรียนบ้านสมานมิตร จังหวัดระยอง (BANSAMANMIT)

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 23/09/2014, 11:55, ชม: 726 ครั้ง

โรงเรียนบ้านสมานมิตร (BANSAMANMIT)

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านสมานมิตร
“ภายในปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนบ้านสมานมิตร จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ร่วมมือกับชุมชนพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม”
เอกลักษณ์ โรงเรียนบ้านสมานมิตร “โรงเรียนวิถีพุทธ”
อัตลักษณ์ โรงเรียนบ้านสมานมิตร “ยิ้ม รับ ทัก ไหว้”
คำขวัญของโรงเรียนบ้านสมานมิตร “ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจโรงเรียนบ้านสมานมิตร
1. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
4. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา
5. ส่งเสริมอาชีพสุจริตให้กับนักเรียน
6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
7. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมและปลูกฝังค่านิยมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านสมานมิตร

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านสมานมิตร

logoโรงเรียนบ้านสมานมิตร

พันธกิจโรงเรียนบ้านสมานมิตร
1. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
4. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา
5. ส่งเสริมอาชีพสุจริตให้กับนักเรียน
6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
7. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมและปลูกฝังค่านิยมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านสมานมิตร
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17/5/2514
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : เกาะแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กะเฉด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 45 กม.

ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านสมานมิตร ปีการศึกษา 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2557)
ก่อนประถมศึกษา ชาย 11 หญิง 10 รวม 21 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 32 หญิง 32 รวม 64 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 43 หญิง 42 รวม 85 ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านสมานมิตร
จำนวน ชาย 1 คน หญิง7 คน รวมทั้งหมด 8 คน

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านสมานมิตร
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านสมานมิตร ตำบล กะเฉด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21100
โทรศัพท์ : 038-996755
อีเมล์ : samanmit_school@hotmail.co.th
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ