โรงเรียนวัดท่าเรือ(ท่าเรือวิทยาคาร) จังหวัดระยอง  WATTHAROE

โรงเรียนวัดท่าเรือ(ท่าเรือวิทยาคาร) จังหวัดระยอง WATTHAROE

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 23/09/2014, 1:02, ชม: 1,179 ครั้ง

โรงเรียนวัดท่าเรือ (ท่าเรือวิทยาคาร)  WATTHAROE

ประวัติโรงเรียนวัดท่าเรือ
โรงเรียนวัดท่าเรือ (ท่าเรือวิทยาคาร) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลแกลง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2468 โดยพระอธิการฟู เจ้าอาวาสวัดท่าเรือเป็นผู้อุปการะโดยใช้ศาลาการเปรียญวัดเป็นสถานที่เรียน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 พระครูสุนทร ธรรมานศาสก์ (หลวงพ่อรวย) เจ้าอาวาสวัดท่าเรือได้ขอความร่วมมือกับชุมชนก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.2 จำนวน 8 ห้องเรียน
ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2495  ใช้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลแกลง 1(ท่าเรือวิทยาคาร)  กระทรวงศึกษาอนุญาตให้ใช้นามว่า โรงเรียนวัดท่าเรือ (ท่าเรือวิทยาคาร)
เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 700 คน

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดท่าเรือ
โรงเรียนวัดท่าเรือ มุ่งพัฒนาวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน ประสานชุมชน

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดท่าเรือ

พันธกิจ
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้
2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. พัฒนากระบวนการคิดและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนดำเนินดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

โรงเรียนวัดท่าเรือ (ท่าเรือวิทยาคาร)

 

เป้าประสงค์
1. นักเรียนที่มีความสามารถเข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีคุณธรรม จริยธรรม
3. สถานศึกษานำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าเรือ
ก่อนประถมศึกษา ชาย 44 หญิง 42 รวม 86 ห้อง 4
ประถมศึกษา ชาย 165 หญิง 190 รวม 355 ห้อง 12
มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย 135 หญิง 129 รวม 264 ห้อง 8
รวมทั้งหมด ชาย 344 หญิง 361 รวม 705 ห้อง 24

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดท่าเรือ
จำนวน ชาย 7 คน หญิง 24 คน รวมทั้งหมด 31 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ นายเชษฐา ชาญพานิชย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสมเดช สาครพานิช

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดท่าเรือ (ท่าเรือวิทยาคาร)
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านท่าเรือ ตำบล แกลง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21160
โทรศัพท์ : 038-648543
โทรสาร : 038648543
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 9 กันยายน 2468
อีเมล์ : wattharoe@hotmail.com
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : เกาะแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 25 กม.
website : www.wattharua.ac.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ