โรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์) จังหวัดระยอง wattapongnok school

โรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์) จังหวัดระยอง wattapongnok school

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 22/09/2014, 14:37, ชม: 1,453 ครั้ง

โรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์) 

wattapongnok school

โรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์)
เปิดทำการสอนครั้งแรกวันที่ 8 กันยายน 2468โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดตะพงนอกเป็นที่เรียนใช้นามว่า “โรงเรียน ประชาบาลตำบลตะพง” จนกระทั่งถึง พ.ศ.2480 พระอธิการจันทร์ ณ รังษี เจ้าอาวาส และพระปลัดป่วนปิยะ ร่วมกับ
ประชาชน สร้างอาคารถาวรขึ้น 1 หลัง ใช้ชื่อว่า“อาคาร รังสี ปิยะราษฎร์รังสรรค์” ต่อมาได้ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน โรงเรียนวัดตะพงนอก(รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์)เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเปิดทำการเรียนการสอน ๓ ระดับ คือ ระดับปฐมวัยระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดตะพงนอกห่างจากตัวเมืองระยอง
ประมาณ9 กิโลเมตร มีการคมนาคมสะดวกและอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ ชายหาดแม่รำพึงอุทยานเขาแหลมหญ้า เขายายดา เป็นต้น

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์)
“เรียนดี มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี มีความสุข สมดั่งโรงเรียนในฝัน คงมั่นสุขภาพระดับเพชร มุ่งสำเร็จสู่สังคมอาเซียน”

 โรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์)

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์)
นกนางนวลบินเหนือเกลียวคลื่น

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวัดตะพงนอก

 

พันธกิจโรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์)
1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ และคิดคำนวณ
2. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน
3. พัฒนาทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้แก่ผู้เรียน
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นสวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้

ปรัชญาโรงเรียน : ผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญ
คำขวัญโรงเรียน : มองกว้าง คิดไกล ใฝ่ดี
สีประจำโรงเรียน : ฟ้า – ขาว
สีฟ้า คือ เกียรติ
สีขาว คือ ความดี
ฟ้า-ขาว คือ เกียรติแห่งความดี

เป้าประสงค์โรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์)
1. นักเรียนได้รับการบริการและส่งเสริมด้านการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของชุมชน และสังคมไทย
3. นักเรียนได้รับการพัฒนา ด้านเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
4. นักเรียนสามารถใช้ความรู้ความสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องเป็นระบบ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์)
ก่อนประถมศึกษา ชาย 109 หญิง 103 รวม 212 ห้อง 6
ประถมศึกษา ชาย 339 หญิง 329 รวม 668 ห้อง 19
มัธยมต้นศึกษา ชาย 254 หญิง 218 รวม 472 ห้อง 472
รวมทั้งหมด ชาย 702 หญิง 650 รวม 1352 ห้อง 37

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์)
จำนวน ชาย 13 คน หญิง 49 คน รวมทั้งหมด 62 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ นายปัญจนอง วงศ์บุปผา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ นายชวลิต อุดม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ นางปนัดดา กอบพิมาย

สถานที่ตั้งโรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ 9, ถนนสุขุมวิท, ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, 21000
โทร.038 655 005
website : http://202.29.212.146/schoolweb/wattapongnok/

Facebook : โรงเรียนวัดตะพงนอก

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ