โรงเรียนวัดตะเคียนทอง จังหวัดระยอง (wattakeantong)

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง จังหวัดระยอง (wattakeantong)

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 22/09/2014, 14:20, ชม: 756 ครั้ง

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง (wattakeantong)

ประวัติโรงเรียนวัดตะเคียนทอง
โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ 17 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา
เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลแกลง 2 วัดตะเคียนทอง ขุนองครักษ์ราษฎร์บำรุง นายอำเภอเมืองระยอง ในสมัยนั้นได้มาทำพิธีเปิดเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2479 โดยมีพระอธิการสนธิ์ ไทยเจริญ เจ้าอาวาสวัดตะเคียนทองในสมัยนั้นเป็นผู้อุปการะ และอนุญาติให้ใช้ศาลาโรงธรรมเป็นสถานที่เรียนในเบื้องต้น ทางราชการได้แต่งตั้งนายแย้ม ซึมทราบ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก
เปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียนเฉพาะ ป.1 และ ป.2 จำนวนนักเรียน 27 คน ต่อมาในช่วงที่กระทรวงศึกษาธิการรับการศึกษาไปดำเนินการปรับปรุง คำว่า “โรงเรียนประชาบาล ตำบลแกลง 2” ได้ถูกตัดออกไป จึงเหลือเพียงคำว่า “โรงเรียนวัดตะเคียนทอง”
ต่อมา โรงเรียนได้รับเด็กในเกณฑ์บังคับเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาเพิ่มมากขึ้น ศาลาโรงธรรมซึ่งเป็นที่เรียนเริ่มคับแคบ ผู้มีอุปการะโรงเรียนพร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาและราษฎร ได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์และสละแรงงาน สมทบกับงบประมาณของทางราชการ ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.2 ขนาด 6.50×25.00 เมตร 2 ชั้น 6 ห้องเรียน พร้อมมุข ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2598
ปัจจุบัน โรงเรียนมีอาคารเรียน 2 หลัง พร้อมบ้านพักครู โรงอาหาร สนามฟุตบอล สนามวอลเลย์บอล อาคารอเนกประสงค์ และ ห้องสมุดของโรงเรียน

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดตะเคียนทอง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงพันธกิจ
1. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน มุ่งเน้นเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรมและ ค่านิยมที่พึงประสงค์
2. จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. พัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน
5. จัดสภาพแวดล้อม ปรับปรุงห้องเรียน ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6. จัดหาสื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและระดมทรัพยากรทางการศึกษา
ให้เพียงพอ และใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
7. ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เป้าหมายโรงเรียนวัดตะเคียนทอง
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นักเรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งในและนอกห้องเรียน และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
4. นักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดีทุกคน
5. นักเรียนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักท้องถิ่นของตนเอง อนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน
6. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ดีของชุมชน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดตะเคียนทอง
ก่อนประถมศึกษา ชาย 22 หญิง 21 รวม 43 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 94 หญิง 92 รวม 184 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 116 หญิง 111 รวม 227 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดตะเคียนทอง
จำนวน ชาย 3 คน หญิง 12 คน รวมทั้งหมด 15 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ นายเทวินท์ ก้องเสนาะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายธีระ ไชยสิทธิ์

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2479
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 29 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดตะเคียนทอง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านตะเคียนทอง ตำบล แกลง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21160
โทรศัพท์ : 038-648577
โทรสาร : 038648577
อีเมล์ : [email protected]
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ