โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 จังหวัดระยอง (Watkhodhinmitraphaptee 42 school)

โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 จังหวัดระยอง (Watkhodhinmitraphaptee 42 school)

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 22/09/2014, 11:51, ชม: 1,195 ครั้ง

โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 

(Watkhodhinmitraphaptee 42 school)

ประวัติโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 ตั้งอนู่ที่ เลขที่ 20/9 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์ 038 – 688408
เปิดสอนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่บริการ ตำบลเนินพระ จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ ชุมชนโขดหิน , ชุมชนเขาไผ่ , ชุมชนหนองบัวแดง , ชุมชนเกาะกกหนองแตงเม เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2494 อาคารต่างๆ ประกอบด้วยอาคารเรียน 3 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง โรงรถ 1 หลัง และส้วม 2 หลัง

วิสัยทัศน์าโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 จัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนมีมิตรภาพ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา พัฒนาคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์าโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
” โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม ”

อัตลักษณ์าโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
– ระดับปฐมวัย ” ยิ้มง่าย ไหว้สวย ”
– ระดับประถมศึกษา ” ลูกโขดหินเป็นเด็กดี มีมิตรภาพ ”

โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42

 

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีุคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัยและธรรมชาติของผู้เรียน
3. ยกระดับคุณภาพกการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการค้นหาความรู้
5. ส่งเสิมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะชีวิตด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นกัลยาณมิตร เพื่่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
6. พัฒนาให้ครูมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
7. ประสานความร่วมมือกังองค์กรในชุมชนเพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดี
8. ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
ก่อนประถมศึกษา ชาย 57 หญิง 47 รวม 104 ห้อง 4
ประถมศึกษา ชาย 174 หญิง 142 รวม 316 ห้อง 10
รวมทั้งหมด ชาย 231 หญิง 189 รวม 420 ห้อง 14

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 16 คน รวมทั้งหมด 18 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางบุษบา ธนาภรณ์

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 15 ธันวาคม 2494
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลมาบตาพุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านโขดหิน(เทศบาล) ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยองจังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ : 21150
โทรศัพท์ : 038-688408
โทรสาร : 038688408
อีเมล์ : [email protected]
Website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ