โรงเรียนวัดกรอกยายชา จังหวัดระยอง (watkrokyaicha school)

โรงเรียนวัดกรอกยายชา จังหวัดระยอง (watkrokyaicha school)

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 22/09/2014, 10:30, ชม: 1,171 ครั้ง

โรงเรียนวัดกรอกยายชา 

(watkrokyaicha school)

ประวัติโรงเรียนวัดกรอกยายชา
โรงเรียนวัดกรอกยายชา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 38 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา เปิดทำการสอนครั้งแระ เมื่อ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2469 มีนายพลอย สุขศิริ เป็นครูใหญ่ อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
พ.ศ. 2509 สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข. ใต้ถุนสูง จำนวน 4 ห้องเรียน
พ.ศ. 2519 เปิดทำการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
พ.ศ. 2521 ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 017 จำนวน 4ห้องเรียน
พ.ศ. 2522 ต่อเติมอาคารเรียน แบบ 017 ชั้นล่าง จำนวน 4 ห้องเรียน
พ.ศ. 2528 รื้อย้ายอาคารเรียนแบบ ป.1 ข. ใต้ถุนสูง มาก่อสร้างที่ในปัจจุบัน
พ.ศ. 2537 เปิดสอนชั้นอนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษา – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พ.ศ. 2550 ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 206/26 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นเงิน 3,675,000

สีประจำโรงเรียนวัดกรอกยายชา ชมพู-ม่วง

อักษรย่อโรงเรียนวัดกรอกยายชา : ก.ช.

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดกรอกยายชา
ภายในปี 2556 โรงเรียนวัดกรอกยายชา มีคุณภาพเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีสุขภาพดี ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ร่วมอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ปรัชญาโรงเรียนวัดกรอกยายชา
นตฺถิ ปัญฺญา สมาอาภา หมายถึง แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

โรงเรียนวัดกรอกยายชา

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดกรอกยายชา

สัญลักษณ์โรงเรียนวัดกรอกยายชา

พันธกิจโรงเรียนวัดกรอกยายชา
1. จัดการศึกษษระดับปฐมวัย และประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของชุมชน
2. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานกำหนด
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการศึกษา
5. สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. จัดระบบดูแลช่วยเหือพร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
7. ฝึกทักษะในการทำงาน และประกอบอาชีพโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. จัดระบบประกันคุณภาพภายในไปสู่มาตรฐานการศึกษารองรับการประกันภายนอก
9. แสวงหาและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง องค์กร และหน้วยงานอื่นๆ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและร่มกันพัฒนาการศึกษา

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดกรอกยายชา
ก่อนประถมศึกษา ชาย 60 หญิง 55 รวม 115 ห้อง 4
ประถมศึกษา ชาย 144 หญิง 131 รวม 275 ห้อง 8
รวมทั้งหมด ชาย 204 หญิง 186 รวม 390 ห้อง 12

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดกรอกยายชา
จำนวน ชาย 4 คน หญิง 13 คน รวมทั้งหมด 17 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสมเดช วิไล

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดกรอกยายชา
หมู่ที่ 4 ถนนกรอกยายชา ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-6682
webmaster นายศรัณย์ สาครเสถียร e-mail : srskt_golf@yahoo.co.th
website : http://21100640.thaischool.in.th/mainpage

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ