โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จังหวัดระยอง (Rayongwittayakompaknam School)

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จังหวัดระยอง (Rayongwittayakompaknam School)

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 22/09/2014, 1:26, ชม: 2,024 ครั้ง

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ  (Rayongwittayakompaknam School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18

ประวัติโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
ใน ปี พ.ศ. 2535 ท่านพระครูพิทักษ์รัตตเขต เจ้าอาวาสวัดปากน้ำได้เสนอความจำนงจะให้ใช้ ที่ดินบริเวณหลัง วัดปากน้ำ จำนวน 11 ไร่ เพื่อก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อนายมังกร กุลวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ในโอกาสที่อธิบดีกรมสามัญศึกษา นายบรรจง พงษ์ศาสตร์ ได้เดินทางมาประชุมสัมมนาข้าราชการกรมสามัญศึกษาที่จังหวัดระยอง และได้ไปดูสถานที่ มีความเห็นชอบจึงมอบ ให้นายมังกร กุลวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ผ่านสำนักงาน สามัญศึกษาจังหวัดระยอง โดย นายอำนวย ทั่ว ทิพย์ ผู้อำนวยการ สามัญศึกษาจังหวัด ระยองโดย พณฯ รัฐมนตรีนายสัมพันธ์ ทองสมัคร ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องตั้ง โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2537
ในวันที่ 14 มีนาคม 2537 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณในโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ใหม่ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จแบบ ก ข และ ค ต่อมาโรงเรียนได้ขอเปลี่ยนแปลงอาคารเรียนเป็นแบบ 318 ล/30 ( พิเศษ ) มีลักษณะเป็น อาคารเรียน 4 ชั้นใต้ถุนโล่ง มีห้องน้ำภายในอาคาร และได้รับอนุมัติจากกระทรวง ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2537 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายมานพ งามสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นผู้บริหารโรงเรียน ระยองวิทยาคมปากน้ำ คนแรกเมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน หลังแรกในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 เวลา 09.39 น. โดยมีท่านพระครูพิทักษ์ รัตตเขต เป็นประธาน ปัจจุบันโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ อยู่ภายใต้การบริหารงานของ ดร.พีระ รัตนวิจิตร

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

สัญลักษณ์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
ภายในปี 2553 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียน
มีความรู้ ความสามารถ เต็มตามศักยภาพ และมีคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
กระจายอำนาจการบริหารโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
ส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพ
จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดำรงชีวิต
จัดให้มีนวัตกรรม / เทคโนโลยี / แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
– สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร และจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
– สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
– ส่งเสริมและพัฒนาครูทุกคน ให้เป็นครูมืออาชีพ
– ผู้เรียนร้อยละ 75 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
– นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
– มีการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
– สถานศึกษาจัดและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ
– ผู้เรียนทุกคนมีความตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทย

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย 182 คน หญิง 151 คน รวม 333 ห้อง 11
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย 83 คน หญิง 117 คน รวม 200 ห้อง 9
รวมทั้งหมด ชาย 265 คน หญิง 270 คน รวม 535 คน ห้อง 20

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
จำนวน ชาย 18 คน หญิง 54 คน รวมทั้งหมด 72 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายพีระ รัตนวิจิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางนภัสสร บุรารัตนวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายชวลิต ประทุมยศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายบัญชา จันมาค้อ

สถานที่ติดต่อโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
เลขที่ ๙/๑๓ ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐
อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์: ๐๓๘-๙๔๐-๓๘๑ (เบอร์โรงเรียน)
โทรสาร: ๐๓๘-๙๔๐-๓๘๒ (เบอร์แฟกซ์)
โทรศัพท์เคลื่อนที่: ๐๘๓-๙๔๐๓๘๑ (เบอร์พกพา)
website : www.paknam.ac.th
Facebook :โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ