โรงเรียนบ้านตะเกราทอง จังหวัดระยอง (Bantakraothong School)

โรงเรียนบ้านตะเกราทอง จังหวัดระยอง (Bantakraothong School)

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 21/09/2014, 15:45, ชม: 559 ครั้ง

โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 

(Bantakraothong School)

ประวัติโรงเรียนบ้านตะเกราทอง
โรงเรียนบ้านตะเกราทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนที่เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๒๒ ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ บ้านตะเกราทอง ด้วยความร่วมมือของชาวบ้านที่เห็นความสำคัญของการศึกษา ต้องการให้บุตรหลานอ่านออกเขียนได้ไม่ต้องเดินทางไกลโดยนางหอม กล่อมเกลี้ยง ได้อุทิศที่ดินจำนวน ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๓๗ ตารางวา รวมกับที่ดินว่างเปล่าเดิม เป็น ๑๙ ไร่ ๘๒ ตารางวา ตั้งโรงเรียนหลังแรกขึ้น ใช้ชื่อว่า โรงเรียนวัดตรีมิตรประดิษฐาราม (สาขาโรงเรียนบ้านตะเกราทอง) เปิดเรียน
ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๒ มี ๒ ห้องเรียน คือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีนักเรียนจำนวน ๖๐ คน ครู ๒ คน
ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป ๑ ข. เพิ่มอีก ๑ หลังด้วยมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น
ต่อมาวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๒๔ คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดระยอง ได้ประกาศให้เป็นเอกเทศ โดยให้ใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านตะเกราทอง
ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอีก ๔ ห้องเรียน เนื่องจากมีนักเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดระยอง ได้มีคำสั่งให้ยุบรวมโรงเรียน
วัดตรีมิตรประดิษฐาราม เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านตะเกราทอง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลงสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างห้องสมุด จำนวน
๑ หลังและทหารไทยฝึกร่วมทหารเรืออเมริกัน (กะรัต ๒๐๐๓) จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้ ๑ หลัง

โรงเรียนตะเกราทอง

โรงเรียนตะเกราทอง 2

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านตะเกราทอง

โรงเรียนบ้านตะเกราทอง

 

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านตะเกราทอง
ผู้เรียนมีมาตรฐาน สืบสานความเป็นไทย จิตใจมีคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา ร่วมอนุรักษ์ป่า ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเกราทอง
ก่อนประถมศึกษา ชาย 18 หญิง 15 รวม 33 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 49 หญิง 52 รวม 101 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 67 หญิง 67 รวม 134 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านตะเกราทอง
จำนวน ชาย 1 คน หญิง 7 คน รวมทั้งหมด 8 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางพิมพ์พร วงษ์มหา

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 14 มิถุนายน 2522
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านแลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 17 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านตะเกราทอง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านขวากลิง ตำบล บ้านแลง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
โทรศัพท์ : 038-914494
โทรสาร : 038914583
อีเมล์ : [email protected]
website : data.bopp-obec.info
Facebook :  โรงเรียนบ้านตะเกราทอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ