โรงเรียนบ้านชะวึก จังหวัดระยอง (Banchaweuk school)

โรงเรียนบ้านชะวึก จังหวัดระยอง (Banchaweuk school)

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 21/09/2014, 15:33, ชม: 606 ครั้ง

โรงเรียนบ้านชะวึก (Banchaweuk school)

ประวัติโรงเรียนบ้านชะวึก
โรงเรียนบ้านชะวึก จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีพระโมรี ขวัญภูมิ เป็นครูใหญ่ ในปี พ.ศ. 2501 ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ปี พ.ศ. 2524 และได้สร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 4 ห้องเรียน ต่อเติมชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียน ในปี พ.ศ. 2515 เปิดสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านชะวึก
โรงเรียนบ้านชะวึกนำเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านชะวึก “ไหว้สวย”

พันธกิจโรงเรียนบ้านชะวึก
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม วิถีประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดและส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษาสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตนภายใต้กรอบประเพณีวัฒนธรรมไทย
5. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพดีและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านชะวึก

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดนาตาขวัญ
ก่อนประถมศึกษา ชาย 24 หญิง 21 รวม 45 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 64 หญิง 57 รวม 121 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 88 หญิง 78 รวม 166 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดนาตาขวัญ
จำนวน ชาย 3 คน หญิง 5 คน รวมทั้งหมด 8 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ นายชุมพล ทองคำ

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1พ.ค.2482
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : กลุ่มตากสิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นาตาขวัญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2 : 11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 11 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านชะวึก
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านชะวึก ตำบล :นาตาขวัญ อำเภอ :เมืองระยอง จังหวัด :ระยอง รหัสไปรษณีย์ : 21000
โทรศัพท์ : 038-031270
โทรสาร : 038031270
อีเมล์ : [email protected]
website : http://202.143.190.116/schoolweb/cw108/index.php/2011-08-23-07-22-57

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ