โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ จังหวัดระยอง

โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 22/09/2014, 0:58, ชม: 989 ครั้ง

โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ ก่อตั้งโดยนายบวร โกเมนชนะ เมื่อปี พ.ศ. 2505 บนเนื้อที่ 5 ไร่ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ความจุนักเรียนทั้งโรงเรียน 120 คน ตามหนังสือสำคัญลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2505 ในระยะเริ่มแรก นายบวร โกเมนชนะ เป็นผู้รับใบอนุญาตและครูใหญ่มีนางสมใจ โกเมนชนะ เป็นผู้จัดการ มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 60 คน หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงพัฒนากิจการของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ
• พ.ศ.2508 ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 8 X 24 เมตร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ซึ่งปัจจุบันได้รับอนุญาตให้รื้อถอนแล้ว
• พ.ศ.2533 ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 8 X 30 เมตร 3 ชั้น 16 ห้องเรียน
• พ.ศ.2540 ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรวม 2 หลัง คือ อาคารขนาด 8 X 24 เมตร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ตามหนังสือสำคัญเลขที่ 5 / 2540 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2540 อาคารขนาด 8 X 32 เมตร 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตามหนังสือสำคัญเลขที่ 152 / 2540 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2540
• พ.ศ.2540 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงความจุนักเรียนทั้งโรงเรียนจาก 1,160 คน เป็น 1,480 คน ตามหนังสือสำคัญเลขที่ 133 / 2539 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2539
ปัจจุบันโรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,005 คน ครู 41 คน นักการภารโรง และคนงาน 12 คน มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 3 หลัง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 28 ห้องเรียนโรงเรียนบวรรัตนศาสตร์

ที่ตั้งปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ที่ 3 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
คำขวัญของโรงเรียน “ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ศึกษา”
สีประจำโรงเรียน “ขาว – แดง”
อักษรย่อของโรงเรียน “ บ.ศ”
ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา “ต้นอินทนิล”
โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัย และประถมศึกษา

หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน
– หลักสูตรปฐมวัย
– หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบวรรัตนศาสตร์
เลขที่ 49 หมู่ 3 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21160
website : bovorn.com
Facebook : โรงเรียนบวรรัตน์ศาสตร์ บ้านเพ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ