โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 21/09/2014, 2:11, ชม: 1,286 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

คติพจน์ของโรงเรียน
สิกฺขนํ ภวํ กโรติ
การศึกษาทำให้คนเจริญ
คำขวัญของโรงเรียน
“สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
วินัยคู่คุณธรรม วิชาการก้าวล้ำ
นำกีฬาดีเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน”
สีประจำโรงเรียน สีแสด- ดำ หมายถึง ความมั่นคง
พันธกิจ
มุ่งมั่น พัฒนา โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ให้เป็นที่ยอมรับ
วิสัยทัศน์
ผู้เรียนมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความรู้ตามมาตรฐาน รักสถาบัน สามารถใช้เทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม มีทักษะทางด้านกีฬาและอาชีพ มีวิถีของความเป็นประชาธิปไตย รู้จักใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

 

ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ติดต่อโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

ตั้งอยู่เลขที่ 19/1 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000 โทรศัพท์ 038 -612005
สังกัด กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับ ประถมศึกษา

Website : www.watlumschool.ac.th

Facebook : โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล1

ตราประจำโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ