โรงเรียนชุมชนวัดทับมา จังหวัดระยอง (Tubma School )

โรงเรียนชุมชนวัดทับมา จังหวัดระยอง (Tubma School )

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 21/09/2014, 1:27, ชม: 2,134 ครั้ง

โรงเรียนชุมชนวัดทับมา (Tubma School )

ประวัติโรงเรียนชุมชนวัดทับมา
โรงเรียนชุมชนวัดทับมา เดิมมีชื่อ” โรงเรียนทับมา “(ญาณรังษีราษฎร์รังสรรค์) เปิดสอนเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2468 โดยหลวงพิศาลสุรเดช นายอำเภอเมืองระยอง ขุนมกรทัตศึกษา ศึกษาธิการอำเภอเมืองระยอง ได้เดินทางมาทำการเปิดพร้อมกับ พระอธิการนิ๊ด ญาณรังษี เจ้าอาวาสวัดทับมาในขณะนั้น พร้อมด้วยนายมงคล ศรีสวัสดิ์ กำนันตำบลทับมา และประชาชนชาวตำบลทับมา มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 80 คน ครูใหญ่ คือ นายเยื่อ นาคะสุภา นายทองคำ ภูธรกูล เป็นครูน้อย มีนักเรียนชั้น ป.1 จำนวน 2 ห้องเรียน และได้ขยายเป็นชั้น ป.2,ป.3,ป.4 ในปีต่อไปตามลำดับ

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนชุมชนวัดทับมา
ภายในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา จะต้องสร้างสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการ เรียนรู้ คู่คุณธรรม รักความสามัคคี มีความปลอดภัย ใช้เทคโนโลยีืที่ทันสมัย ได้มาตราฐานการศึกษา

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนชุมชนวัดทับมา
1. สร้างสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. พัฒนาบุคลากร ใหม้มีความรู็ด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพและสมำ่เสมอ
3. จัดการเรียนรู้ โดยใช้ระบบสาระสนเทศและเทคโนโลยีเป็นแหล่งเรียนรู้
4. จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู็ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5. ยกระดับคุณภาพและมาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.สร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรในโรงเรียน
7.เสริมสร้างความสามัคคี มีวินัย รักประชาธิปไตยให้แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนวัดทับมา

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนชุมชนวัดทับมา

โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 2

 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดทับมา
ประถมศึกษา ชาย 263 หญิง 230 รวม 493 ห้อง 14
มัธยมต้นศึกษา ชาย 127 หญิง 102 รวม 229 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 390 หญิง 332 รวม 722 ห้อง 20

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนวัดทับมา
จำนวน ชาย 6 คน หญิง 29 คน รวมทั้งหมด 35 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ นายมนูญ คงทน

สถานที่ตั้ง โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 บ้านทับมา ตำบล ทับมา อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
โทรศัพท์ : 038622914
โทรสาร : 038622914
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 4 มีนาคม 2468
อีเมล์ : Tubma_school@hotmail.com

facebookโรงเรียนชุมชนวัดทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ