โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร จังหวัดระยอง (kohkaewpissadan School)

โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร จังหวัดระยอง (kohkaewpissadan School)

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 20/09/2014, 22:26, ชม: 1,481 ครั้ง

โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 

(kohkaewpissadan School)

วิสัยทัศน์โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร
“ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสู่สากล”

เอกลักษณ์โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร “โรงเรียนเกาะเสม็ด แหล่งเรียนรู้บนความพอเพียง”

อัตลักษณ์โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร “เรารักการออม”

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร
๓.๑ สำรวจข้อมูลและความต้องการ โดยผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู
๓.๒ วิเคราะห์ปัญหาและ สาเหตุ โดยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองนักเรียน
๓.๓ สรุปภาพรวมของสถานศึกษา
๓.๔ กำหนดแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ระยะยาว แผนพัฒนา ๕ ปี แผนประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา (วิธีการจัดทำแผน/และสาระแผน)
๓.๕ การเตรียมการจัดทำแผน กำหนดตัวบุคคลรับผิดชอบตามขอบข่าย ภาระหน้าที่
๓.๖ กำหนดแผนปฏิบัติการรายปีโดยคำนึงถึงแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ระยะยาว
๓.๗ กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและสาระให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน เป้าหมายการดำเนินงานตามแผนประจำปี
๓.๘ นำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
๓.๙ โรงเรียนได้รับมาตรฐานตามความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการ

๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๕. การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษาโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร

พันธกิจโรงเรียนโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร
๑. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
๒. ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดี ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๓. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรม
๔. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ
๕. สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

เป้าหมายโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร
ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เน้นการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทั้งรายชั้นและรายวิชาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีพร้อมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก
๔. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและสำนึกความเป็นไทยรู้จักตนเอง ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๕. ผู้เรียนตระหนัก มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรม
๖. ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาเต็มตามศักยภาพได้อย่างทั่วถึง
๗. ครูมีคุณภาพครูในการจัดการเรียนรู้ เป็นครูดี ครูเก่ง มีศักยภาพพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๘. ครูมีความสามารถด้านเทคโนโลยี โดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความถนัดและเต็มตามศักยภาพ
๙. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนา โดยอาศัยวงจรการพัฒนา PDCA เป็นหลักในการปฏิบัติงาน
๑๐. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ให้มีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร
ก่อนประถมศึกษา ชาย 11 หญิง 9 รวม 20  ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 27 หญิง 32 รวม 59 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 38 หญิง 47  รวม 79 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 5 คน รวมทั้งหมด 7 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสมเดช วิไล

สถานที่ตั้งโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร
หมู่ที่ 4 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21160
โทรศัพท์ : 038-644006
โทรสาร : 038644006
อีเมล์ : kohkaew_school@hotmail.com
website : kohkeaw-pis.blogspot.com
Facebook : โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ