โรงเรียนกวงฮั้ว ระยอง

โรงเรียนกวงฮั้ว ระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 20/09/2014, 22:09, ชม: 3,784 ครั้ง

โรงเรียนกวงฮั้ว ระยอง
คำขวัญของโรงเรียน
เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม
สีประจำโรงเรียน
ชมพู    ขาว
วิสัยทัศน์
โรงเรียนกวงฮั้วมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนรู้สู่มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล เน้นการใช้ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้ มีสมรรถนะ มีความรู้และทักษะที่ดี มีความรักชาติ มีจิตสาธารณะ มุ่งสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม บุคลากรทุกคนมีคุณภาพที่ดีและมีทักษะทางวิชาชีพได้มาตรฐาน มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

 

อัตลักษณ์
สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ จิตอาสาในการช่วยเหลือบุคคล และชุมชน

 

โรงเรียนกวงฮั้ว จ.ระยอง 2

 

เมื่อประมาณ 80 ปี ที่ผ่านมา ชาวจีนเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ต่อมาได้มีคณะผู้ริเริ่มร่วมบริจาคเงินซื้อที่ดิน และก่อสร้างอาคารเรียนเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ บริเวณ ถนนบุญศิริ ตั้งชื่อว่า “ โรงเรียนป้วยฮั้ว ” โดยเชิญ นายเกเจ๊ก แซ่ตั้งดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้ปิดกิจการลงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

พ.ศ. 2490 บริหารงาน โดยคณะกรรมการโรงเรียนชุดแรก โดยมีนางเกียว สินธุวานิช เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต นายทอง แซ่ฉิ่น เป็นผู้จัดการ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง โดยใช้ชื่อใหม่ว่า “ โรงเรียนกวงฮั้วหักเหา”

พ.ศ. 2503 นำโดยนายทอง แซ่ฉิ่น นางม่งเมี้ย แซ่ตั้ง ร่วมกับคณะกรรมการหลายคน ได้จัดซื้อที่ดิน ด้านทิศเหนือของอาคารเรียนหลังเก่า ก่อสร้างอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น จำนวน 10 ห้องเรียน และขออนุญาตรับนักเรียนประจำ ซึ่งมี นายเซียฮั้ว แซ่เตีย เป็นผู้บริหารโรงเรียนทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

พ.ศ. 2521 ได้รับอนุญาตขยายชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 5-6 บริหารงานโดย นายบรรยง นิยมรัตน์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่จีน โดยมีจำนวนนักเรียนประจำ ประมาณ 200 คน รวมนักเรียนไปกลับ จำนวน 400 คน ร่วมด้วยการบริหารงานของนายเจีงชี้ แซ่ตั้ง เป็นประธานกรรมการ เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการใช้อาคารเรียนเพิ่มขึ้น จากการพิจาณาในที่ประชุม ได้จัดตั้งคณะกรรมการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 15 ห้องเรียน

พ.ศ. 2543 นายพิพัฒน์ ตรีระพงศ์ ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการชุดที่ 38 โดยเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการ คณะครู จนได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินภายนอกของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯท่านเซี่ยฟูเกิน อุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และภริยา ในพิธีเปิดป้าย

พ.ศ. 2548 ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่หลังศูนย์การค้าสตาร์อย่างเป็นทางการ ได้รับเกียรติ จาก ฯพณฯท่าน หู เสี่ยว หลานอุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายเสนอ จันทรา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านพลเอกมนตรี สุภาพร อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมเป็นประธาน เปิดป้ายฉลองอาคารเรียน สร้างความประทับใจแก่ทุกคน

พ.ศ. 2552 โรงเรียนกวงฮั้วขยายระดับการศึกษาโดยเปิดสอน มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนกวงฮั้ว ทำพิธีเปิดอาคาร 2 และอาคาร 3 โดย มี ฯพลฯ เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ร่วม กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี

ปัจจุบัน บริหารงานโดยคณะกรรมการโรงเรียนกวงฮั้ว นายพิพัฒน์ ตรีระพงศ์ มีนายสมศรี แก้ววัน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,721 เปิดทำการเรียนการสอนระดับ อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น มีอาคารเรียน 6 หลัง พร้อมทั้งห้องปฏิบัติการพิเศษ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ , ห้องปฏิบัติการทางภาษา , ห้องดนตรี , ห้องนาฎศิลป์ , ห้องสมุด , ห้องจริยธรรม , ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้นโรงเรียนกวงฮั้ว จ.ระยอง 4

สถานที่ติดต่อโรงเรียนกวงฮั้ว ระยอง
ที่ตั้ง : 66 ถนนชายกระป๋อม 1 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์ : 038-611328 , 038-611379

แฟกซ์ : 038-614243

เฟสบุ๊ค :โรงเรียนกวงฮั้ว จ.ระยอง

เวปไซต์ :   www.guanghua.ac.th

แผนที่โรงเรียนกวงฮั้ว ระยอง

โรงเรียนกวงฮั้ว จ.ระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ