โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 20/09/2014, 13:10, ชม: 2,390 ครั้ง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18

ประวัติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียน คือ นายมังกร กุลวานิช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการ ศึกษาของคนในจังหวัดระยองและใกล้เคียง ให้มีสถานศึกษาเพิ่มขึ้น นอกจากนายมังกร กุลวานิชยังมีบุคคลอีกหลายฝ่ายที่สนับสนุนในการเลือกสถานที่ตั้งของโรงเรียนมีนายพนัส แก้วลาย ปลัดจังหวัดระยองนายสุนทร ราชวัตร นายประวิทย์ ธรรมเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ ต.นาตาขวัญ และสมาชิกสภาจังหวัดระยอง ครั้นเมื่อได้สถานที่ตั้งโรงเรียนและได้รับอนุมัติให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของตำบลนาตาขวัญ นายอำนวย ทั่วทิพย์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดระยองได้ดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่เพื่อเป็น
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๕๐ปี และในขณะที่กำลังดำเนินการขอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่นั้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้สวรรคตในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ พอดีและเนื่องด้วยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวง ทางด้านการศึกษาในทุกพื้นที่ของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ริเริ่มขอจัดตั้ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยองขึ้น จำนวน ๑๒ โรง เขตการศึกษาละ ๑ โรง โดยรับนักเรียนแบบสหศึกษาทั้งประเภทประจำและไปกลับ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดระยองเป็นจังหวัดหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ขึ้นจากโรงเรียนมัธยมศึกษาใหม่ที่ขอจัดตั้ง และได้รับพระราชทาน ชื่อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จัดตั้งขึ้นหลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรมสามัญศึกษาได้เสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาทั้งประจำและไป-กลับขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบจึงประกาศให้จัดตั้งขึ้น เขตการศึกษาละ ๑ แห่ง โดยประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นชุดแรกคือ ตำบลสวนหลวง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์” และตามด้วยจังหวัด ที่ตั้งของโรงเรียนสำหรับในเฃตการศึกษา ๑๒ กรมสามัญศึกษา ได้คัดเลือกจังหวัดระยองเป็นที่ตั้งและได้แต่งตั้ง นางนงลักษณ์ สุดแสวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนคนแรกเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๔ ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ของตำบลนาตาขวัญ จำนวน ๑๐๙ ไร่ และที่ดินของเอกชนบริจาคอีก ๕ ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด ๑๑๔ ไร่ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๙
สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑ หมู่ ๔ ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พื้นที่ ๑๑๔ ไร่
ผู้บริหารคนแรกคือ นางนงลักษณ์ สุดแสวง ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ ดร.ทวีสิทธิ์ อิศรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

 

สัญลักษณ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
อักษรพระปรมาภิไธยย่อ ส.ว.

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนประกอบด้วยอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ส.ว. โดยได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อักษรพระปรมาภิไธยย่อ ส.ว.อยู่เหนือตราเสมาธรรมจักรรองรับด้วยริ้วกนกสีทอง และมีผืนธงตัดขอบสีเหลือง มีเชื่อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ และดามด้วยชื่อจังหวัด เป็นตัวอักษรสีแดงใต้ตราเสมาธรรมจักร

คำขวัญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

พุทธศาสสุภาษิตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวฑิตา (ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี)

พระพุทธรูปประจำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คือ พระพุทธรูปปางถวายเนตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คือวันอาทิตย์ เป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานทับกันอยู่หน้าพระเพลา พระหัตถ์ขวาประกบทับพระหัตถ์ซ้าย ลืมพระเนตรทั้งสองข้าง

สีประจำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
สีน้ำเงิน หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ สีแดง เป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ต้นไม้ประจำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ต้นประดู่แดง

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย 263 คน หญิง 250 คน รวม 513 ห้อง 15
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย 143 คน หญิง 244 คน รวม 387 ห้อง 12
รวมทั้งหมด ชาย 406 คน หญิง 494 คน รวม 900 คน ห้อง 27

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
จำนวน ชาย 14 คน หญิง 25 คน รวมทั้งหมด 39 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายธวัชชัย สุวรรณนาคะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางอิงอร ศิริโรจน์วานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางออมทรัพย์ คำทองแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายชัญภัทขนิษฐ์ เพี้ยมหาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางวารุณี ประสาโท
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางอรพิน คุ้มเดช

สถานที่ติดต่อ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ที่อยู่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 หมู่ 4 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์ 038-029050
หรือ 081-7813788 โทรสาร 038-029051
Email : swry_ry1@hotmail.com
website : www.swry.ac.th
Facebook : สว.รย.

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ